PhDr. Martina Turinová (Venglářová)

Feature-img

PhDr. Martina Turinová (Venglářová)

psycholožka

psychoterapeutka

supervizorka


SUPERVIZE
Oblasti zaměření supervize
Místo setkání
Jaké jsou formy supervize a kdy je volit?

« zpět


Institut aplikované psychoanalýzy
podzim 2022

Komplexní výcvik ve Skupinové psychoanalytické psychoterapii!

Více informací ZDE

SUPERVIZE

PhDr. Martina Turinová (Venglářová)
Poskytuji individuální, týmové a skupinové supervize. Supervizní výcvik jsem ukončila v roce 2006 (Český institut pro integrativní supervizi). Zkušenost mám se supervizí ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a pracuji také s psychology a psychoterapeuty v terapeuticky zaměřených praxích.
Věnuji se poskytování supervize v oblastech, ve kterých jsem sama pracovala nebo dodnes pracuji jako psycholog a psychoterapeut.
OBLASTI ZAMĚŘENÍ SUPERVIZE

Supervize pracovníků (lékaři, psychologové, zdravotní sestry a další zdravotnický personál) v oblasti psychiatrie, pracující s lidmi s duševní poruchou, včetně problematiky poruch osobnosti, ochranných léčeb, následné psychiatrické péče, komunitních psychiatrických služeb.
Zdravotnické týmy nemocnic i ambulancí, jednotlivci z oblasti somatické péče. Supervizi zaměřujeme na porozumění pacientům, rodinám, reflexi práce a prevence syndromu vyhoření.

Dále oblast práce s obětmi trestných činů, rovněž práce s pachateli trestných činů (10 let jsem působila jako externí supervizor v Probační a mediační službě). Také superviduji programy poraden, které se zabývají sociální pomocí obětem domácího násilí. Mou specializací jsou sexuálně motivované činy a traumata.

Další profesní skupinou, se kterou se setkávám, jsou pracovníci v oblasti poskytování péče o seniory. Spolupracuji s Domácí péčí, domovy, penziony pro seniory.


MÍSTO SETKÁNÍ:

  • přímo na pracovišti supervidovaných;
  • v prostorách supervizora (Domažlická 1, Praha 3)

JAKÉ JSOU FORMY SUPERVIZE A KDY JE VOLIT?

Podle typu zakázky nebo podle počtu supervidovaných lze supervizi rozdělit na individuální a skupinovou nebo týmovou.

Individuální supervize probíhá formou rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným.

Skupinová supervize umožňuje diskutovat o svých pracovních problémech ve skupině. Supervizor se setkává s 8-10ti člennou skupinou pracovníků. Spolupracují rovněž na základě dohody uzavřené před prvním setkáním. Zohledňuje se práce se skupinou, pozornost je nutné věnovat vztahům členů skupiny. Od terapeutické skupiny se zásadně liší svým obsahem.

Týmová supervize zahrnuje všechny členy týmu, tedy pracovního kolektivu. Zaměřuje se na vztahy v týmu, pozice jednotlivých pracovníků, efektivitu práce celého týmu, komunikaci, hranice a kompetence členů v týmu.

Na počátku spolupráce vytváříme supervizní kontrakt (dohodu) o průběhu a cílech supervize. Je vymezeno místo setkávání, délka a frekvence sezení a frekvence supervizí. Obě strany se dohodnou na způsobu zacházení s informacemi. Průběh supervize je důvěrný. Součástí supervize může být její evaluace a závěrečná zpráva (obvykle 1 x ročně). Na tvorbě zprávy se podílí supervizor spolu se supervidovanými.

SUPERVIZE je nástrojem růstu pracovníka. Rozvíjí řadu dovedností (porozumění klientovi, schopnost vytvořit s ním pracovní vztah, přiměřeně prožívat klientovu situaci, plánovat další postup atd.). Učí sebereflexi.
Příklady supervizních zakázek:

  1. koncept případu, hledání variant dalšího postupu
  2. porozumění klientovi v kontextu jeho životní situace
  3. zmapování spolupráce s jinými odborníky
  4. sebereflexe, hledání vlastních slepých míst
  5. prevence syndromu vyhoření
  6. zlepšení komunikace v týmu