PhDr. Martina Venglářová - soukromá poradenská praxe.

SOUKROMÁ

PORADENSKÁ

PRAXE

PhDr. Martina Venglářová

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ * PSYCHOTERAPIE * SUPERVIZE * LEKTORSKÁ ČINNOST
KURZY – SEMINÁŘE – TRÉNINKOVÉ PROGRAMY
SEXUOLOGIE  Forma:  Akreditace:
Sexualita klientů (zaměřeno na různé skupiny klientů, pacientů) seminář MPSV pro PSP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Sexuální zneužívání seminář  
Sexuální násilí seminář  
SOCIÁLNÍ SLUŽBY  Forma:  Akreditace:
NOVÝ KURZ
Prevence syndromu vyhoření
kurz MPSV pro SP/PSS
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Psychiatrické minimum kurz MPSV pro SP/PSS
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Přístup k obětem trestných činů – úvod do problematiky.

Přístup k obětem trestných činů – úvod do problematiky.

Kurz seznamuje pracovníky pomáhajících profesí s dopadem trestných činů na jejich oběti. Reaguje na nově zaváděnou praxi v pomoci obětem (na základě Zákona o obětech trestných činů 45/2013 Sb). Popisuje principy primární a sekundární viktimitizace, obvyklé reakce na jednorázové či opakované trauma.

Posluchači se seznámí s mechanismem vzniku posttraumatické poruchy, jejími projevy. Budou seznámeni s vhodnými způsoby komunikace s oběťmi, jejich blízkými a svědky, které snižují traumatizaci. Získají přehled o možnostech odborné pomoci obětem (sociální, právní, zdravotní, psychologické), aby mohly oběti směrovat do odborné péče.

Vzhledem ke klientele, s jakou se pracovníci denně setkávají, bude kurz ve II. části zaměřen na dětskou oběť a přístup k rodině.

kurz MPSV pro SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Děti a dospívající jako oběti trestných činů I. – úvod do problematiky.

Děti a dospívající jako oběti trestných činů I. – úvod do problematiky.

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou viktimizace v dětství a dospívání. Sociální pracovníci se ve své praxi setkávají s dětmi, které zažily jednorázové či opakované trauma způsobené násilím, týráním, zanedbáváním či sexuálním násilím. V úvodu se posluchači seznámí s dopady traumatizace na dětskou psychiku a vývoj. S druhy viktimizace včetně nevhodných dopadů úředních postupů, zaměříme se na prevenci dopadu průběhu šetření na oběti. Přináší přehled doporučených postupů při práci s dětskými oběťmi a upozorní na obvyklé pasti, do kterých se lze při práci s oběťmi dostat.

Jedná se o úvodní kurz (dále pokračuje specializovaným kurzem zaměřenými na sexuální násilí).

kurz MPSV pro SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Zejména vhodné pro pracovníky OSPOD.
Spolupráce s rodinami klientů sociálních služeb.

Spolupráce s rodinami klientů sociálních služeb.

Kurz je zaměřen na zlepšení spolupráce mezi pracovníky zejména pobytových sociálních služeb a rodinami uživatelů. Současným trendem je zachovat co nejširší kontakt s rodinou klientů, to klade nároky na schopnost porozumění mezi pracovníky a rodinnými příslušníky. V kurzu se pracovníci seznámí s reakcemi rodin na zátěž spojenou s umístěním blízkého do zařízení. Naučí se rozpoznat základní obranné mechanismy používané při zvládání přesunu blízkého (hyperprotektivita, vyhýbání se spolupráci, devalvace). Získají přehled o obvyklých problémech při spolupráci. Na závěr si vyzkouší vhodné způsoby komunikace v základních problémových situacích při komunikaci s rodinou.

kurz SP/PSS
ZDRAVOTNÍCI
Úvod do problematiky sexuality seniorů a osob s mentálním postižením. kurz MPSV pro PSP, SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Základy komunikace se seniory kurz MPSV pro PSP, SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ    
Vedení lidí    
Přístup k problematickým situacím s podřízenými    
Týmová spolupráce    
Řešení konfliktů na pracovišti    
VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE    Akreditace:
Úvod do problematiky pomoci obětem trestných činů.   MPSV pro PC, PSP
Psychiatrické minimum    
Přístup k lidem s problematickou osobností    


SEMINÁŘE - vzdělávací akce zaměřené na předání praktických informací, zkušeností z praxe k dané problematice.

KURZY jsou koncipovány jako interaktivní, posluchači si teoretické poznatky mohou vyzkoušet, najít způsob použití v jejich konkrétní praxi i životě. Jsou doplněny testy ke zmapování určitých způsobů komunikace či pracovního chování.robert mahr © 2012