PhDr. Martina Venglářová - soukromá poradenská praxe.

SOUKROMÁ

PORADENSKÁ

PRAXE

PhDr. Martina Venglářová

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ * PSYCHOTERAPIE * SUPERVIZE * LEKTORSKÁ ČINNOST
KURZY – SEMINÁŘE – TRÉNINKOVÉ PROGRAMY
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ  Forma:  Akreditace:
Dítě jako oběť trestného činu

OBSAH SEMINÁŘE (8 hod):

 1. Úvod semináře. Seznámení účastníků s programem kurzu.
 2. Proces viktimizace u dětí a dospívajících. Primární a sekundární viktimizace. Následky traumatizace. Psychické, somatické problémy a tělesné reakce dětských obětí v různém věku.
 3. Vývojová stádia – charakteristika stresových reakcí a adaptačních mechanismů:
  • a) Předškolní děti
  • b) Věk 6-12
  • c) Pubescence
  • d) Adolescence
  Charakteristika emočního vývoje, schopnosti komunikovat o své situaci a obvyklé chování po šoku z traumatické události. Dopady na dítě a dospívajícího. Symptomy PTSP v těchto věkových stádiích.
 4. Specifika zvláště traumatizujících činů. Sexuální násilí a týrání. Rozdíl jednorázového činu a dlouhodobé traumatizace s ohledem na věkovou kategorii.
 5. Co se děje s dítětem v rámci odborné péče? Terapie a poradenství pro oběti v dětském věku. Intervence poskytované obětem podle časové osy. Základní krizová péče, doprovázení oběti během spolupráce s OČTŘ.
  Pozn. Tato část je pro pedagogy informativní, jde o přehled o působení jiných institucí.
 6. Komunikace s dítětem. Sledování procesu vyrovnávání se s traumatem. Komunikace s rodinou, podpora uzdravení celého systému. Co lze očekávat při výchovně vzdělávacím procesu u dětí různého věku.
 7. Vhodné reakce při aktivitách s dítětem (TV, volnočasové aktivity, problematické chování). Podpora ve třídě, vhodné postupy pro komunikace se spolužáky.
 8. Diskuze, dotazy posluchačů.
 9. Závěr kurzu. Shrnutí, předání osvědčení.

kurz MŠMT
SOCIÁLNÍ SLUŽBY  Forma:  Akreditace:
NOVÝ KURZ
Prevence syndromu vyhoření
kurz MPSV pro SP/PSS
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Psychiatrické minimum kurz MPSV pro SP/PSS
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Přístup k obětem trestných činů – úvod do problematiky.

Přístup k obětem trestných činů – úvod do problematiky.

Kurz seznamuje pracovníky pomáhajících profesí s dopadem trestných činů na jejich oběti. Reaguje na nově zaváděnou praxi v pomoci obětem (na základě Zákona o obětech trestných činů 45/2013 Sb). Popisuje principy primární a sekundární viktimitizace, obvyklé reakce na jednorázové či opakované trauma.

Posluchači se seznámí s mechanismem vzniku posttraumatické poruchy, jejími projevy. Budou seznámeni s vhodnými způsoby komunikace s oběťmi, jejich blízkými a svědky, které snižují traumatizaci. Získají přehled o možnostech odborné pomoci obětem (sociální, právní, zdravotní, psychologické), aby mohly oběti směrovat do odborné péče.

Vzhledem ke klientele, s jakou se pracovníci denně setkávají, bude kurz ve II. části zaměřen na dětskou oběť a přístup k rodině.

kurz MPSV pro SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Děti a dospívající jako oběti trestných činů I. – úvod do problematiky.

Děti a dospívající jako oběti trestných činů I. – úvod do problematiky.

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou viktimizace v dětství a dospívání. Sociální pracovníci se ve své praxi setkávají s dětmi, které zažily jednorázové či opakované trauma způsobené násilím, týráním, zanedbáváním či sexuálním násilím. V úvodu se posluchači seznámí s dopady traumatizace na dětskou psychiku a vývoj. S druhy viktimizace včetně nevhodných dopadů úředních postupů, zaměříme se na prevenci dopadu průběhu šetření na oběti. Přináší přehled doporučených postupů při práci s dětskými oběťmi a upozorní na obvyklé pasti, do kterých se lze při práci s oběťmi dostat.

Jedná se o úvodní kurz (dále pokračuje specializovaným kurzem zaměřenými na sexuální násilí).

kurz MPSV pro SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Zejména vhodné pro pracovníky OSPOD.
Spolupráce s rodinami klientů sociálních služeb.

Spolupráce s rodinami klientů sociálních služeb.

Kurz je zaměřen na zlepšení spolupráce mezi pracovníky zejména pobytových sociálních služeb a rodinami uživatelů. Současným trendem je zachovat co nejširší kontakt s rodinou klientů, to klade nároky na schopnost porozumění mezi pracovníky a rodinnými příslušníky. V kurzu se pracovníci seznámí s reakcemi rodin na zátěž spojenou s umístěním blízkého do zařízení. Naučí se rozpoznat základní obranné mechanismy používané při zvládání přesunu blízkého (hyperprotektivita, vyhýbání se spolupráci, devalvace). Získají přehled o obvyklých problémech při spolupráci. Na závěr si vyzkouší vhodné způsoby komunikace v základních problémových situacích při komunikaci s rodinou.

kurz SP/PSS
ZDRAVOTNÍCI
Úvod do problematiky sexuality seniorů a osob s mentálním postižením. kurz MPSV pro PSP, SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Základy komunikace se seniory kurz MPSV pro PSP, SP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
Sexualita klientů (zaměřeno na různé skupiny klientů, pacientů) seminář MPSV pro PSP
Nelékařské obory ve zdravotnictví
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ    
Vedení lidí    
Přístup k problematickým situacím s podřízenými    
Týmová spolupráce    
Řešení konfliktů na pracovišti    
VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE    Akreditace:
Úvod do problematiky pomoci obětem trestných činů.   MPSV pro PC, PSP
Psychiatrické minimum    
Přístup k lidem s problematickou osobností    


SEMINÁŘE - vzdělávací akce zaměřené na předání praktických informací, zkušeností z praxe k dané problematice.

KURZY jsou koncipovány jako interaktivní, posluchači si teoretické poznatky mohou vyzkoušet, najít způsob použití v jejich konkrétní praxi i životě. Jsou doplněny testy ke zmapování určitých způsobů komunikace či pracovního chování.robert mahr © 2012